Regulamin sklepu monko. COFFEE

§ 1 Wstęp
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego monko. COFFEE działającego pod adresem elektronicznym www.monkocoffee.pl.

Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:

 • a.ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),
 • b.ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104),
 • c.ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z późn. zm.).

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:
Usługodawca – mobiConcept Sp. z o.o., ul. Giełdowa 12L, 52-438 Wrocław, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 8943036524, REGON 021773237, KRS 0000404082 właściciel oraz administrator serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.mobicafe.pl.
Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez jednoczesnej obecności Stron.
Sklep internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.monkocoffee.pl, będący własnością Usługodawcy, umożliwiający dokonanie zakupu Produktu.
Klient – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna, która zgodnie z przepisami prawa posiada zdolność do czynności prawnych i która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
Umowa sprzedaży – mowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym świeżo palona kawa ziarnista, akcesoria dla baristów będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Dane osobowe – zbiór danych o charakterze osobowym podanych podczas Rejestracji lub w okresie późniejszym, przetwarzanych w celu korzystania ze Sklepu internetowego.
Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie ilości Produktów oraz dokonaniu płatności online.
§ 3 Ogólne warunki

 1. Korzystanie ze Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
 2. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 3. Poprzez dokonanie zakupu Produktu Klient akceptuje postanowienia Regulaminu.
 4. Klient oświadcza, że poprzez zamówienie Produktu wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla korzystania ze Sklepu internetowego.

§ 4 Zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

W Sklepie Internetowym dostępna jest Usługa Elektroniczna w formie Formularza Zamówienia.

 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem podania ilości Produktu w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków:
  a. po wypełnieniu Formularza Zamówienia,
  b. po kliknięciu pola „Zamów kawę”.
  Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
 3. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
 4. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  •komputer, laptop, tablet i smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  •posiadanie poczty elektronicznej.
  •przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 5.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 15.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 19.0.0 i wyższej.
  •włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§ 5 Zasady płatności

 1. Sklep monko. COFFEE umożliwia Klientom dokonywanie płatności za zakupy w następujący sposób:a. za pośrednictwem kanałów płatności online PayU:
  • kartę płatniczą m.in. VISA, MasterCard
  • mTransfer
  • MultiTransfer
  • Płacę z Inteligo
  • Przelew24
  • Płacę z iPKO
  • Płacę z Alior Sync
  • Płacę z Alior Bankiem
  • Płać z Nordea
  • Pekao24Przelew
  • Przelew Online Crédit Agricole
  • Millennium – Płatności Internetowe
  • MeritumBank Przelew
  • Płać z ING
  • Płacę z Citi Handlowy
  • Płacę z PBS
  • Paylink Idea
  • EuroBank Płatność Online
  • Przelew z BPH
  • Przelew z GetinBank
  • Przelew z Raiffeisen
  • Przelew z Polbanku
  • Przelew z Kredyt Banku
  • Przelew z BGŻ
  • Przelew z Deutsche Banku
  • Przelew z Bankiem Pocztowym
  • Poczta Polska oraz inne uprawnione placówki

  b. przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Usługodawcy.

 2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Usługodawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta lub nazwę firmy Klienta.Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:ING Bank Śląski 34 1050 1575 1000 0090 3009 1525
  mobiConcept Sp. z o.o.
  ul. Giełdowa 12L
  52-438 Wrocław
 3. Usługodawca nie dopuszcza wysyłki Produktów za pobraniem.

§ 6 Zasady dostaw

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
  a.przesyłka pocztowa,
  b.przesyłka kurierska.
 2. Odbiór osobisty jest możliwy w mobilnych kawiarniach mobiCafé po uprzednim ustaleniu z Usługobiorcą czasu i miejsca odbioru Produktu.
 3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów w postaci kosztów dostawy.
 5. Termin dostawy Produktu to maksymalnie 48h od chwili otrzymania pozytywnego statusu płatności elektronicznych PayU. Wskazany termin nie uwzględnia dni ustawowo wolnych od pracy i weekendów.
 6. Usługodawca dostarcza Produkt Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
 7. W razie nieobecności Klienta pod wskazanym w Zamówieniu adresem, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Klient. Postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych, przypadków niezawinionych przez Klienta lub za które Klient nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Klient proszony jest o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera, czy nie nosi śladów uszkodzeń wynikających z transportu i potwierdzenie odbioru zamówionego Produktu.
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu Usługodawcy w celu sporządzenia Protokołu Zwrotu.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klientow przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania Produktu, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, zarówno Usługodawca jak i Klient zobowiązani są do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w szczególności także zwrot kosztów przesyłki Produktu, o ile takie koszty zostały poniesione przez Klienta. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Produkt powinien zostać zwrócony zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 1. ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Produktu lub jego braku, Klient powinien złożyć reklamację niezwłocznie kontaktując się z Usługodawcą.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia. Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę o sposobie jej rozpatrzenia.
 3. Dostarczenie Produktu niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Usługodawcy i nie nakłada na żadnych zobowiązań na Klienta.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.monkocoffee.pl.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygnąć drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

§ 10 Załączniki

Oświadczenie odstąpienia od umowy – pdf do pobrania

 

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Klientów korzystających z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.monkocoffee.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest mobiConcept Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 52-438, ul. Giełdowa 12L, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000404082, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8943036524, REGON: 021773237. Właściciel oraz administrator serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.monkocoffee.pl, zwany dalej „mobiConcpet Sp. z o.o.”.

Zakres zbierania danych

Usługodawca zbiera dane Klientów w sposób określony w Regulaminie.

W celu dokonania Rejestracji Klient powinien podać dane zapewniające możliwość przeprowadzenia procesu sprzedaży produktów, wystawiania faktur/rachunków, wysyłki towaru, celów marketingowych, wysyłki newslettera oraz umożliwiające kontaktu z Klientem, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu zamieszkania, jak również numeru telefonu.

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu przeprowadzenia transakcji sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

Prawo dostępu

Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.

Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Usługodawca zamierza przetwarzać dane Klienta w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać w swoim panelu na stronie internetowej, bądź poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu udziału Klienta w procesie zakupowym.

Mechanizm cookies

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Serwisu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Klientów. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Serwisu.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Adres IP

Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

Cookies innych podmiotów

Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Klientów.

W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Usługodawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Usługodawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Usługodawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Usługodawca, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Klienta, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Kandydatowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy.

Zmiany Polityki Prywatności

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 10 czerwiec 2016